Regulamin Sklepu Internetowego

§1
Postanowienia Ogólne

1.Sklep internetowy ( tu Nazwa )zwany dalej Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem
internetu przez Właściciela Sklepu. Sprzedaż dokonywana jest na podstawie niniejszego Regulaminu
zwanego dalej Regulaminem.
2.Właścicielem sklepu jest : OKSDM Przemysław Wójciak ul. Brzeska 63; 49-305 Żłobizna ; NIP
7471906985; tel. +48606257370 ;e-mail:karifurava@gmail.com
3.Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Klient-oznacza to dowolną osobę lub podmiot składający
zamówienie.
4.Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.
5.Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania
zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6.Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają 23% podatek Vat.

  1. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia
1.Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres podany na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na kontakt podany na stronie internetowej Sklepu.
2.Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację
Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
3.Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zakupie towaru z
chwilą złożenia zamówienia, tj.: cena, charakterystyka i cechy towaru, sposób dostawy ( termin
dostawy opisany w paragrafie 4 pkt. 4 )
4.Infromacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do
zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do
realizacji.
5.W przypadku odbioru własnego lub przez zleconego przez Klienta kuriera, Klient deklaruje termin
odbioru. W przypadku znacznego przekroczenia deklarowanego terminu odbioru Sklep ma prawo
obciążyć Klienta kosztami magazynowania. W przypadku nieodebrania zakupionego towaru przez
okres 30 dni, od ustalonej daty odbioru Sklep ma prawo do odstąpienia od Umowy.

§3
Płatności

1.Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „ Formy Płatności”

2.Ceny przesyłek określone są w „Cenniku Dostaw”
3.Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej formy przesyłki z uwagi na niestandardowe miejsce
dostawy, niestandardowe opakowanie i indywidualne zapotrzebowanie Klienta. W takiej sytuacji
cena za przesyłkę jest ustalana za pomocą poczty e-mail.
4.Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
5.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

§4

Realizacja oraz wysyłka towaru

1.Zamówiony towar Sklep wysyła za pomocą pośrednictwem firm wysyłkowych ( np. Poczta, firmy
kurierskie).
2.W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia liczony jest od
chwili pozytywnej autoryzacji transakcji płatniczej.
3.W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres
pomiędzy złożeniem zamówienia , a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy powstałą z przyczyn niezależnych
od Sklepu.
5.W przypadku, kiedy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, Sklep niezwłocznie
poinformuje o tym Klienta.

§5
Reklamacje

1.W przypadku niezgodności towaru z Umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar
wraz z opisem niezgodności.
2.Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego
towaru.
3.Gdy realizacji uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysyłką nowego towaru bądź usunięcia
niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.
4.Sklep zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień
komputera Klienta ( np. kolor, proporcje ) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.
5.Kwota roszczeń z tytułu reklamacji nie może przekroczyć wartości netto reklamowanego towaru.

  1. Sklep wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
    §6

Prawo odstąpienia od Umowy
1.Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący konsumentem
ma prawo do odstąpienia od umowy.

2.Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient
zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w ciągu czternastu
dni.
4.W terminie czternastu dni od odstąpienia przez Klienta od Umowy Właściciel Sklepu zwraca
Klientowi zapłaconą kwotę bez kosztów zrealizowanej dostawy.
5.Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa
w ustępie 1 powyżej, a więc w przypadkach:
1.świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem czternastu dni od dnia
zawarcia umowy;
2.dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
3.umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu
cenna rynku finansowym;
4.świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu
lub ściśle związanych z jego osobą ( zamówienie na indywidualne zlecenie );
5.świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą być zwrócone lub których przedmiot ulega
szybkiemu zepsuciu;
6.dostarczenia prasy;
7.usług w zakresie gier hazardowych.

§7
Ochrona prywatności
1.Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
2.Dane osobowe przekazywane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację
Zamówienia.
3.Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowych i
promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
4Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania
ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
§8
Własność intelektualna

1.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
Sklepu, w tym zdjęć i opisów towarów bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2.Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie
przesłana Klientom na adres mailowy wskazany w Zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie
zmienionego Regulaminu.
3.Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem
w życie nowego Regulaminu.
4.Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany
Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez Klienta.
5.W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest powiadomić pisemnie o
tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§10
Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie aktualnie
obowiązujące przepisy.
2.Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Właściciela Sklepu oraz podmioty działające na jego zlecenie na ternie kraju i zagranicą w
związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep oraz s celach
marketingowych związanych z prowadzoną przez Sklep działalnością gospodarczą. Klientowi
przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 9 sierpnia1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Z 1997 , Nr 133 poz. 883 ze zm. ), w szczególności ma on prawu wglądu we własne
dane.